Süryaniler
Yazdır e-Posta
Güney Anadolu ve Suriye'de yaşayan bir Hristiyan topluluğu. Süryaniler, Arami soyundan gelirler. Hristiyanlığı kabul ederek putperest kalan Aramilerden ayrılan bu topluluk Süryani (Suriyeli) adını almıştır. Hristiyanlığı ilk kabul ettiklerinden Süryanii Kadim adıyla da bilinirler. İlk dinî merkezleri Antakya'dır. 451 Kalkedon konsilindeki dinî anlaşmazlık sonucunda Bizans'ın baskısı altında merkezlerini sürekli değiştirmişler (Halep, Harran, Rakka, Urfa, Kınnesrin, Malatya, Diyarbakır), Patrik VI. Diyonnosiyos Yahya, Mardin'in doğusunda bir tepede bulunan ve bugün de Süryanilerce önemli sayılan Deyrüzzafaran Manastırı'na yerleşmiş, 1932'ye dek burası Süryanii Kadim Patrikliği'nin merkezi olmuştur. Bu tarihte Humus metropoliti Musullu İ. İgnatiyos Afren'in patrikliğe seçilmesiyle merkez Şam'a taşınmıştır. 1782'de Halepli Mihayel Carve'nin önderliğinde bir kısım Süryaniler Katolik mezhebine geçmişlerdir. Mardin'deki Meryemana Kilisesi, Türkiye'deki Katolik Süryanilerin merkezidir. 1852-1860 yılları arasında da Süryanilerin bir bölümü Protestanlığı kabul etmiştir.
 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional