Muhammes
Yazdır e-Posta
Divan şiirinde, beş dizelik bendlerle kurulan nazım biçimi. Arapça "hums"dan (beşte bir) türetilen sözcük "beşli, beş katlı" anlamındadır. Günümüzde beşerli karşılığı önerilmiştir. Birinci bendin beşinci dizesinin ya da son beytinin öteki bentlerde yinelenmesiyle oluşturulan biçimine "muhammes-i mütekerrir" denir. Bentlerin uyak düzeni AAAAA-BBBBB-CCCCC vb. biçiminde olanı da "muhammes-i müzdeviç" adını alır.
 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional